Osobní údaje


Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů a klientů. 1. Kontaktní údaje


Správcem osobních údajů je " Movest s.r.o.", adresa: Tovární 75, Domažlice, PSČ 344 01.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: movest@seznam.cz
tel.: 739 663 552

Vložte svůj text...

Informace o zpracování osobních údajů

V kontextu obchodního vztahu s naší společností dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků, klientů a jiných současných či potenciálních obchodních partnerů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"), vnitřními předpisy, směrnicemi a zásadami společnosti a všemi platnými právními předpisy..

Pokud si přejete získat podrobnější informace nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, obraťte se na nás na telefonním čísle 568 838 830, případně na emailu gdpr@sok.cz

Kdo je správcem osobních údajů (totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů)?

Správcem osobních údajů je společnost S.O.K. stavební, s.r.o., se sídlem Hrotovická-Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, IČ: 25548484.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje: jméno, příjmení, název společnosti, doručovací nebo jiná kontaktní adresa.

Elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo.

Jak získáváme osobní údaje?

Osobní údaje získáváme od obchodních partnerů při předsmluvních aktivitách, uzavírání smluv, plnění smluv. Na základě Vašeho souhlasu můžeme získávat osobní údaje přímo od Vás.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, na základě jakého právního titulu a po jakou dobu?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • Plnění smluv, tedy zejména dodání zboží a služeb, na základě právního titulu splnění smlouvy, a to po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt;
 • Podpora prodeje produktů a/nebo služeb (marketingové účely), na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to po dobu, dokud náš oprávněný zájem trvá;
 • Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v souhlasu.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Při zpracování Vašich osobních údajů máme zavedeny postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

 • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům
 • V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl/a.

Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem. Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu).

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány
v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje
zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci - zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme.
Pokud je uvedeno "Nejsou", pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů - zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno
"Subjekt údajů", pak to znamená, že jsme je získali přímo
od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní
organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu "Uzavření nebo plnění smlouvy", potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu "Právní povinnost", potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování "Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů", kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo: Upřesnění:
Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:


Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady

 2. odmítnout žádosti vyhovět.


Chcete-li podat žádost elektronicky:

 1. zašlete ji e-mailem na adresu movest@seznam.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

 2. Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky firmy Movest s.r.o.


Uveďte do ní:

 1. Identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození

 2. O výkon jakého práva žádáte - viz kapitola Popis práv subjektů údajů

 3. Upřesnění žádosti - např. v případě opravy správné údaje

 4. Telefon - pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás
požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.